Privacy policy

Cheiron Medisch Centrum Waalre hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cheiron Medisch Centrum Waalre houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Cheiron Medisch Centrum Waalre gevestigd aan de Frederik Hendrikstraat 1, 5583 CL Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:

Cheiron Medisch Centrum Waalre
Frederik Hendrikstraat 1
5583 CL WAALRE
Tel. + 31 40 2230290
Email: info@cheironmc.nl
Internet: https://www.cheironmc.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Cheiron Medisch Centrum Waalre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam (evt. ook uw getrouwde naam)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • (Zakelijk) Telefoonnummer(s)
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Naam huisarts
 • Naam verzekeringsmaatschappij

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cheiron Medisch Centrum Waalre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (administratieve doeleinden / communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen);
 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of opdracht, doorgaans bestaande uit medische dienstverlening/behandeling c.q. overleg met o.a. onze artsen/specialisten/therapeuten etc.

Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers

Cheiron Medisch Centrum Waalre verwerkt persoonsgegevens van leveranciers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam (evt. ook uw getrouwde naam)
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer(s)
 • (Zakelijk) E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cheiron Medisch Centrum Waalre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (administratieve doeleinden / communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen);
 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cheiron Medisch Centrum Waalre neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s. Cheiron Medisch Centrum Waalre gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of –systemen ter raadpleging:

 • UZI register (Unieke Zorgverlener Identificatie register); de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt. UZI verstrekt hiervoor UZI-passen aan ons als zorgverlener(s) en onze medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast geeft UZI ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat. Dit servercertificaat is opgenomen in de ICT-infrastructuur en beveiliging van Cheiron Medisch Centrum Waalre.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Cheiron Medisch Centrum Waalre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van wat door de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cheiron Medisch Centrum Waalre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cheiron Medisch Centrum Waalre en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naar Cheiron Medisch Centrum Waalre, t.a.v. de praktijkmanager, Frederik Hendrikstraat 1, 5583 CL Waalre onder vermelding van: “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cheiron Medisch Centrum Waalre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Cheiron Medisch Centrum Waalre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Cheiron Medisch Centrum Waalre van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonomiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en/of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Onze website https://www.cheironmc.nl. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat u na het doornemen van onze privacy policy en/of in algemenere zin, gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of anderszins, neem dan contact met ons op via bovengenoemde gegevens.

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre